Cookie beleid BZC Zuiderpark

De website van BZC Zuiderpark is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleid en regels

Beleid en regels

Huishoudelijk reglement

Bij onze vereniging zijn de algemene voorwaarden en reglementen van de KNVB van kracht. Een exemplaar ligt ter inzage in de bestuurskamer.

Een ieder dient zich hieraan te houden.

 1. De voertaal binnen de club is de Nederlandse taal.
 2. De contributie-inning verloopt via NIKKI; wij behouden het recht om uw gegevens door te sturen aan NIKKI. Zij zullen secuur en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wijzigingen in uw gegevens dient u door te geven aan de ledenadministratie van onze vereniging.
 3. Contributie is in zijn geheel verschuldigd bij aanvang van het seizoen dan wel te voldoen in zes termijnen (via NIKKI). Er dient voor 31 augustus van het lopende seizoen betaald te zijn of een termijnbetaling ingesteld te zijn bij NIKKI. Zijn wij voor deze datum niet in het bezit van een bevestiging van NIKKI, dan volgt automatisch uitsluiting van alle clubactiviteiten tot de betaling is voldaan of de termijnbetaling is ingesteld via NIKKI.
 4. Op de algemene jaarvergadering wordt de contributie vastgesteld evenals de minimumbijdrage voor begunstigers. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van verenigingscontributie en van Bondscontributie. Voor bestuursleden en kaderleden die lid zijn van de vereniging geldt een aangepaste contributiebijdrage.
 5. Boetes vanwege gele en/of rode kaarten komen voor rekening van de betreffende speler en dienen binnen 14 dagen te worden betaald aan de club. Gebeurt dit niet dan volgt tijdelijke uitsluiting van deelname aan alle clubactiviteiten totdat de boete is betaald.
 6. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap is een minimum leeftijd vastgesteld van 5 jaar. Iemand die de wens te kennen heeft gegeven lid te willen worden, dient een daarvoor bestemd inschrijfformulier in te vullen en ondertekend – bij minderjarigheid door een wettelijke vertegenwoordiger – in te leveren bij de ledenadministrateur. Het bestuur is bevoegd met opgaaf van reden iemand als lid te weigeren. Men wordt geacht lid te zijn op het moment dat het ondertekend inschrijfformulier bij de ledenadministrateur is ingeleverd en men heeft voldaan aan de daarop gestelde eisen.
 7. Beëindiging van het lidmaatschap dient SCHRIFTELIJK bij de administratie van sv BZC / Zuiderpark te gebeuren voor 15 juni van het lopende seizoen. Overschrijving naar een andere vereniging wordt pas verleend als men aan zijn volledige financiële verplichtingen heeft voldaan. Indien u tussen 15 juni en 30 september het lidmaatschap beëindigd bent u de helft van de contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen. Beëindigt u het lidmaatschap na 30 september bent u de volledige contributie voor dat seizoen verschuldigd.
 8. Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, vertegenwoordigt het bestuur en door deze de vereniging. Zij heeft de dagelijkse leiding van de vereniging en is bevoegd beslissingen te nemen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.
 9. In geval van ernstige misdragingen in het veld en/of op het terrein door spelers en/of bezoekers waardoor de vereniging schade lijdt of kan lijden kan het bestuur besluiten tot royement, schorsing en/of een (tijdelijk) terreinverbod.
 10. In de kantine is een rookverbod van kracht.
 11. Consumptie van (licht) alcoholische dranken is toegestaan vanaf 12 uur ’s middags aan personen vanaf 18 jaar. Het meenemen en nuttigen van eigen drank en etenswaar is niet toegestaan.
 12. Tijdens wedstrijden is consumptie van alcohol alleen toegestaan in de kantine dan wel buiten op een daartoe door de club ingerichte voorziening en conform de reglementen van KNVB.
 13. Tijdens alle wedstrijden is glaswerk buiten verboden. Er dient gebruik gemaakt te worden van plastic bekers.
 14. Het gebruik van (soft)drugs is niet toegestaan. Bij overtreding kan het bestuur besluiten tot (tijdelijk) royement.
 15. Het is niet toegestaan de bestuursruimte te betreden, achter de bar en/of in de keukenruimte te komen, behalve zij die daartoe door het bestuur zijn aangewezen.
 16. Het is verboden de kantine met voetbalschoenen te betreden.
 17. Sportiviteit en respect voor elkaar, scheidsrechters, tegenstanders en vrijwilligers is een vereist.
 18. Minderjarigen dienen onder toezicht te staan van ouder(s) of verzorgers.
 19. Elftallen zijn verplicht te spelen in de clubkleuren en deze aan te schaffen bij onze kledingsponsor.
 20. De club zal ten alle tijden alles in werking zetten om een vrijwillige scheidsrechter te regelen; echter als de club hier niet in kan voorzien dienen de elftallen zelf voor een scheidsrechter te zorgen en eventuele kosten hiervoor zelf te dragen.
 21. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. Ieder toekomstig lid wordt een exemplaar van dit reglement ter hand gesteld. Alle bestaande leden kunnen dit reglement op de website of opvragen in de bestuurskamer van onze vereniging. Alle leden zijn verplicht genoegen te nemen met de besluiten welk de door algemene vergadering zijn genomen. Leden die klachten hebben, kunnen zich wenden tot één van de bestuursleden, die verplicht is, hiervan op de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling te doen. De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd met de statuten en met bepalingen van dit reglement in die gevallen waarin een bepaalde meerderheid is vereist. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen worden aangenomen in een algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
 22. Begeleiders van de club dienen zich strik te houden aan de gedragsregels zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:
  * De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
  * De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  * De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
  *Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  * De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  * De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
  * De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  *De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  *De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  *De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
  *In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 23. Binnen onze club hebben wij 1 VCP (Vertrouwenscontactpersoon)

Rene Clarijs (Oud speler en al meer dan 50 jaar lid van onze club) rbjclarijs@gmail.com

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!